Mezuniyet Öncesi Tıp "Eğitim Yöntemleri"

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin bağımsız öğrenme becerilerini geliştiren uygulamaların da yer aldığı farklı eğitim yöntemlerini kullanmaktadır. Tüm küçük grup çalışmalarında öğrenci sayısının sekizi aşmaması sağlanmaktadır. Öğrencilere küçük gruplarda yürütülen eğitimler ile ilgili olarak her yıl güncellenen eğitim rehberleri hazırlanmaktadır. Dersler için yansılar, laboratuar uygulamaları için ise föyler kullanılmaktadır. Fakültemizde uygulanan eğitim yöntemleri ve uygulamalar aşağıda verilmiştir:

Amfi dersleri
Klinik öncesi eğitim olan Dönem I, II ve III’te uygulanmaktadır. Klinik öncesi dönemde derslerin yaklaşık yarısı amfi dersi şeklinde verilmektedir.

Sınıf dersleri
Klinik dönemde küçük gruplarda derslerin yaklaşık yarısı sınıf dersi şeklinde verilmektedir

Laboratuar uygulamaları
Öğrencilerin kuramsal bilgilerini pekiştirmeleri ve görsel olarak anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Klinik öncesi dönemde %20 oranında yer almaktadır.

Kliniğe Giriş Oturumu
Dönem 1 ve 2 de normal yapı ve işleyiş (Anatomi, Fizyoloji, Histoloji gibi) anlatıldıktan sonra, ilgili organ sistemlerine ait sık UÇEP-2020 de yer alan ve toplumda sık görülen hastalıkların ilgili klinik öğretim üyeleri tarafından anlatıldığı eğitimdir.

Beceri eğitimi uygulamaları
Hekimlik mesleğinin gerektirdiği becerilerin, gerçek hasta ile karşılaşmadan önce, insancıl bir yaklaşımla ve tam öğrenme hedefi ile maket ve manken üzerinde çalışılmasıdır. Klinik öncesi eğitim programında %10 oranında yer almaktadır.

Klinikte eğitim
Klinik eğitim döneminin %50’sini kapsar. Eğitici gözetiminde çoğunlukla gerçek hastalarla hasta başı eğitim ya da modeller üzerinde uygulanarak klinik yeterlilik sağlayan etkinliklerdir.

Semptom Temelli Eğitim
Semptom Temelli Eğitim Programı ile, eğitim programı, hastanın başvuru şikayetinden başlayarak, bu şikayete yol açan tüm hastalıkların ilgili klinik öğretim üyeleri tarafından anlatılması, benzer şikayetler ile gelen bir hastada nasıl bir yaklaşım ile (anamnez, fizik muayene, tetkikler ile değerlendirme, ayırıcı tanı ve tanı koyma gibi) hastanın probleminin çözüleceğinin aktarıldığı, gerçek hayat ile uyumlu olacak şekilde sunulan bir eğitim modelidir.

Bağımsız çalışma saatleri
Öğrencilere haftanın belli günlerinde ve saatlerinde öğrendiklerini tekrarlama ve yeni ders oturumlarına hazırlanmaları için ders programında ve PDÖ oturumları arasında yer alan sürelerdir.

Topluma dayalı eğitim uygulamaları

Alan uygulamaları
Öğrencilerin hizmet verecekleri toplumun özelliklerini tanımaları ve öğrenmelerini sağlamak amacıyla Dönem I’de PDÖ oturumları, Dönem III’te Topluma Dayalı Tıp Bloğu ve Aday Doktorluk döneminde Halk Sağlığı ve Adli Tıp Stajları içinde yer almaktadır.

Birim dışı mesleki uygulama
Dönem IV’ü başarı ile bitirmiş Tıp Fakültesi öğrencileri, Dönem V’e başlamadan önce en az 10 (on) iş günü olmak üzere gözlemsel olarak “Sağlık Kurumu Ziyareti” uygulaması yapmaktadır. Bu uygulama Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu’nun belirlediği ölçütlere uyan, hastanemiz dışı sağlık kurumlarında, uygulamanın hedefleri doğrultusunda yapılmaktadır.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ UYGULAMALAR

Ters Yüz eğitim
Ters Yüz Eğitimde, ders içeriği ilgili öğretim üyesi tarafından profesyonel stüdyoda video kaydı olarak hazırlanır. Hazırlanan ders içeriği eğitim programında online olarak öğrenciye açılır. İlgili içerik öğrenci tarafından izlendikten birkaç gün sonra, öğretim üyesi ile öğrencilerin bir araya geldiği tartışma oturumunda olgular (yazılı veya gerçek), sorular üzerinden bir tartışma oturumunda birlikte tartışılarak bilgi içeriği pekiştirilir.

Probleme Dayalı Öğrenim
Probleme Dayalı Öğrenim fakültemizde 2002-2003 eğitim-öğretim döneminden bu yana Dönem 1 ve II’de bir eğitim yönlendiricisi ve 8-10 kişiden oluşan küçük bir grup ile bir haftalık modül şeklinde uygulanmaktadır. Bir senaryo temelinde saptanan sağlık sorununu çözümlemesi temeline dayanmaktadır. Senaryo toplumsal, biyolojik, davranışsal ve etik hedefleri kapsayacak şekilde, gerçeğe uygun kolay anlaşılabilir bir olguyu içermektedir. Dönem I ve Dönem II’de beşer tane olmak üzere on PDÖ yapılmaktadır. PDÖ haftalarında bağımsız çalışma saatleri, alan çalışmaları ve konu ile ilgili uygulamalar bulunmaktadır. Klinik öncesi eğitimde %10’luk bir alan kapsamaktadır.

Özel Çalışma Modülleri
Eğitim programının içinde yer alan, öğrencilere seçmeli olanağı tanıyarak istedikleri bir alanda derinlemesine çalışma olanağı sağlayan uygulamalardır. Her bir grubun en az bir danışmanı vardır ve bazı ÖÇM’ler multidisipliner olabilmektedir. Klinik öncesi eğitimde %2 oranında yer alır. ÖÇM’lerde öğrencilerin büyük çoğunluğu birinci tercihlerine yerleştirilmektedir. Talep fazlası nedeniyle tercihlerine yerleştirilemeyen öğrenciler, ÖÇM kurulu tarafından belirlenen ilkeler ile en yakın ÖÇM’ye yerleştirilmektedir. ÖÇM çalışmaları yıl sonunda yapılan “Akdeniz Tıp Öğrenci Günleri”nde sunulmaktadır. ÖÇM’ler yapılandırılmış formlarla değerlendirilmektedir. ÖÇM’lerin yıl içi başarı notuna  %5 katkısı vardır.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri
TDP’ler öğrencilerin üniversiteye ve topluma aidiyet duygularının arttırılması, farklı sosyal ortamlarda bulunmaları, içinde yaşadıkları topluma olumlu katkılar yapmanın aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğu bilincinin aşılanması, topluma katkıda bulunabilmek için organize olmayı becerebilen bir ekip çalışması içinde yer almalarını sağlayan uygulamalardır. Klinik dönem öncesi Dönem I’de uygulanmaktadır. TDP çalışmaları yıl sonunda yapılan “Akdeniz Tıp Öğrenci Günleri”nde sunulmaktadır. TDP’ler jüri değerlendirme formları ile değerlendirilmektedir.

Gönüllü Araştırma Bloğu
2009- 2010 eğitim-öğretim yılında pilot uygulama olarak başlatılan Dönem III’de 3-4 öğrencinin yer aldığı, bir eğitici rehberliğinde yürütülen bilimsel araştırmaların yapıldığı seçmeli uygulamalardır. Bu yıl içerisinde 181 Dönem III öğrencilerimizden 72’si gönüllü olmuş ve oniki değişik öğretim üyesi danışmanlığında çalışmaktadırlar. Bu amaçla ders programında Çarşamba günleri ortalama dört saatlik yer ayrılmıştır. Uygulamanın henüz değerlendirme sonuçları alınmamıştır. İlk yıl deneyimlerimiz doğrultusunda sürdürülmesi planlanmaktadır.

İnteraktif uygulamalar
Dönem 1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı yıl sonu poster ve sunu çalışmaları, Halk Sağlığı Anabilim Dalı dersleri içinde epidemiyoloji ve ana çocuk sağlığı dersleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Aday Doktorluk Döneminde interaktif uygulamalar bulunmaktadır

Eklenme tarihi :2.11.2022 17:11:09
Son güncelleme : 12.09.2023 10:12:31